بایگانی دسته: گرافیک

ترویج حجاب ممکن است، اگر بخواهیم!

ترویج حجاب ممکن است، اگر بخواهیم!

در حالی که بسیاری از مسئولان ناامید از تبلیغ و ترویج امر حجاب هستند، مردم عرصه را خالی نکرده‌ و با کارهای هنری و فرهنگی باکیفیت نشان داده‌اند که ترویج حجاب ناممکن نیست.

ادامه خواندن ترویج حجاب ممکن است، اگر بخواهیم!